REGULAMIN OGÓLNY

Rozdział pierwszy – INFORMACJE OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady użytkowania sklepu internetowego (zwanego dalej: „Sklepem”) działającego pod adresem: http://www.newbyteas.pl oraz prawa i obowiązki wszystkich podmiotów (osób fizycznych i/lub prawnych) odwiedzających Sklep.
2. Właścicielem Sklepu jest Geralt Polska Sp. z o.o. (zwana dalej: „Sprzedawcą”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 40B lok. P-3, 02-520 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000316691, NIP: 701-015-81-08, REGON: 141627215, kapitał zakładowy 2.490.700,00 PLN.
3. Sklep umożliwia zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży (zwanej dalej: „Umową” i łącznie „Umowami”) towaru (zwanego dalej: „Towarem” i łącznie „Towarami”) znajdującego się w ofercie handlowej Sklepu (zwanej dalej: „Ofertą”).
4. Każdy podmiot (osoba fizyczna i/lub osoba prawna) odwiedzający Sklep traktowany jest jako użytkownik Sklepu (zwany dalej: „Użytkownikiem” i łącznie „Użytkownikami”) i winien przestrzegać niniejszego Regulaminu.
5. Każdy Użytkownik zawierający ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Umowę na zakup Towarów z Oferty traktowany jest jako klient Sklepu (zwany dalej: „Klientem” i łącznie „Klientami”).
6. Klientami Sklepu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne i/lub osoby prawne.
7. Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady związane z użytkowaniem Sklepu oraz prawa i obowiązki wszystkich Użytkowników w zakresie dokonywania rejestracji, składania zamówień i zawierania Umów ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy.
8. Zawieranie i realizacja Umów za pośrednictwem Sklepu następuje zgodnie z Regulaminem.
9. Podczas zawierania i realizacji Umów za pośrednictwem Sklepu, Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
10. Treść Regulaminu jest dostępna i wiążąca wyłącznie w polskiej wersji językowej i udostępniona do wydrukowania, pobrania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu w zakładce REGULAMIN.
11. Informacje o dostępnych w Sklepie Towarach (m.in. opisy i ceny) stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy ze Sprzedawcą w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
12. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu, w tym w celu realizacji postanowień Umowy jest Geralt Polska Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 40B lok. P-3, 02-520 Warszawa.

Rozdział drugi - WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu przez Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi dokonanie rejestracji w Sklepie poprzez założenie indywidualnego konta Użytkownika (zwanego dalej: „Kontem”), które pozwala na szybką identyfikację Użytkownika i ogranicza znacznie czas w przypadku chęci zawarcia kolejnych Umów ze Sprzedawcą (dokonania zakupów), przy czym:
     2.1. aby założyć Konto należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*), w szczególności wpisać swoje dane: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej służący do kontaktu z Użytkownikiem, a, w przypadku zawarcia pierwszej i kolejnych Umów ze Sprzedawcą, w celu dopełnienia warunków ich realizacji i dostarczenia odpowiednich dokumentów sprzedaży (faktur VAT);
     2.2. po założeniu Konta Użytkownik otrzymuje informację potwierdzającą założenie Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej;
     2.3. w przypadku utraty hasła do Konta, Użytkownik ma możliwość jego odzyskania w drodze procedury odzyskiwania hasła poprzez postępowanie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Sprzedawca może pozbawić Użytkownika możliwości korzystania z Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności, gdy Użytkownik:
     3.1. w trakcie procesu rejestracji poprzez założenie osobistego Konta podał dane nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
     3.2. za pośrednictwem Sklepu dopuścił się naruszenia praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu;
     3.3. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
     3.4. dopuścił się zachowań godzących w dobre imię Sprzedawcy.
4. Użytkownik, który został raz pozbawiony prawa do korzystania z Konta i dostępu do zasobów Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Konta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
     5.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
     5.2. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
     5.3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
     5.4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Sprzedawcy;
     5.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu wyłącznie w sposób zgodny z prawem, w tym w szczególności bez naruszenia praw autorskich do tych treści;
     5.6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Sklep funkcjonował sprawnie i bez jakichkolwiek zakłóceń, co wymaga podejmowania przez Sprzedawcę czynności konserwacyjnych jak również wprowadzania zmian i ulepszeń. Może się to wiązać z przejściowym zawieszeniem działalności Sklepu, jednakże Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby związane z tym przerwy techniczne były ograniczone do niezbędnego minimum.

Rozdział trzeci – TOWARY I CENY:
1. Sprzedawca zamieszcza wszelkie niezbędne informacje dotyczące istotnych właściwości i cech Towarów na stronie Sklepu, w opisie konkretnych Towarów.
2. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23%.
3. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary.
4. Wszystkie Towary znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe.

Rozdział czwarty - SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:
1. Użytkownik składa Zamówienie za pośrednictwem odpowiednich formularzy Zamówienia znajdujących się na stronie Sklepu w szczególności wskazując w Zamówieniu Towary, które zamierza nabyć.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu www.newbyteas.pl lub, w wyjątkowych sytuacjach, o których mowa w punkcie 5.1. niniejszego rozdziału, telefonicznie lub drogą elektroniczną, przy czym w Zamówieniu Użytkownik dokonuje, w szczególności:
     2.1. wyboru zamawianych Towarów;
     2.2. oznaczenia adresu dostawy;
     2.3. wyboru formy płatności.
3. Informacje zawarte w formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
4. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
     5.1. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy ze względów technicznych Użytkownik nie może złożyć Zamówienia lub dokonać rejestracji za pośrednictwem Sklepu, można złożyć zamówienie telefonicznie (dane kontaktowe w zakładce KONTAKT) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia@newbyteas.pl, przy czym w przypadku składania  Zamówienia telefonicznie Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia Zamówienia, do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu Sklepu.
6. Zamówienie złożone przez Klienta w dany Dzień Roboczy do godziny 09:00 rano, zostanie zrealizowane tj. wysłane do Klienta w najbliższym kolejnym Dniu Roboczym z zastrzeżeniem uiszczenia pełnej opłaty za Zamówienie tj. odnotowania wpływu należności za dane Zamówienie na właściwym rachunku bankowym systemu płatności elektronicznej lub na rachunku bankowym Sprzedawcy.
7. Dla Zamówień złożonych w Dni Robocze po godz. 09:00 rano oraz w soboty i/lub w niedziele i/lub w inne dni wolne od pracy, realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało w całości opłacone tj. odnotowano wpłatę za dane zamówienie na rachunku bankowym systemu płatności elektronicznej lub rachunku bankowym Sprzedawcy.
8. W przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia, np. w sytuacji, gdy w krótkim czasie Sprzedawca otrzyma dwukrotnie Zamówienie od tego samego Klienta i o takiej samej zawartości lub, gdy liczba zamówionych produktów będzie zastanawiająco duża, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
9. Klient jest informowany o statusie realizacji Zamówienia drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej i/lub poprzez swoje Konto na stronie Sklepu.

Rozdział piąty – ZAWARCIE UMOWY:
1. Podanie danych osobowych w formularzu Zamówienia jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, przy czym Użytkownik powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego Towaru.
2. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania do Klienta automatycznego (systemowego) potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub, w sytuacjach wyjątkowych, nieautomatycznego potwierdzenia w postaci wiadomości elektronicznej (e-mail) bezpośrednio od Sprzedawcy, przy czym potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawiera informacje o ilości produktów, wartości zamówienia, rodzaju dostawy, rodzaju płatności oraz dane teleadresowe Klienta.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi (na podany przez niego w formularzu rejestracji Konta i/lub Zamówieniu adres poczty elektronicznej) potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz dołączenie oryginału faktury VAT do przesyłki z Towarem.

Rozdział szósty - FORMY PŁATNOŚCI:
1. W przypadku wyboru formy płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub kartą kredytową/debetową dane dotyczące numerów kart kredytowych i rachunków bankowych nie są znane Sprzedawcy, a autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.
2. Zamówienie nie zostanie zrealizowane, jeśli nie będzie to możliwe z uwagi na następujące okoliczności:
     2.1. dane teleadresowe Klienta są błędne lub na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Towaru;
     2.2. transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub w systemie płatności kartą kredytową/debetową.

Rozdział siódmy – WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dostawa Towarów odbywa się wyłącznie drogą wysyłkową, w związku z czym nie ma możliwości osobistego odbioru Towaru przez Klienta, za wyłączeniem sytuacji wyjątkowych i po uprzednim ustaleniu warunków takiej Dostawy ze Sprzedawcą.
3. Koszt dostawy zostanie uwzględniony na fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w podsumowaniu Zamówienia.
4. Po wysyłce zamówionego Towaru, Klient otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej wiadomość o wysyłce zakupionych Towarów, a w przypadku wyboru opcji dostawy przesyłką kurierską również informację o kurierze i numerze przesyłki.
5. Ze względu na dostępność opcji dostawy Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej wymagane jest również podanie numeru telefonu kontaktowego oraz potwierdzenie obecności w miejscu dostawy w godz. 8.00-20.00.
6. Sprzedawca umożliwia Klientowi zmianę adresu dostawy, pod warunkiem, że przesyłka nie została przejęta przez kuriera - po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki, a w przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

Rozdział ósmy - ZWROTY TOWARU (PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ)
1. Każdemu Klientowi dokonującemu zakupu Towarów w Sklepie, a będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej Umowy, bez podania przyczyny w terminie wskazanym w pkt. 2 niniejszego rozdziału.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta Towaru, a termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Ze względów praktycznych oraz w celu przyspieszenia i ułatwienia procedury zwrotu Towaru sugerujemy złożenie oświadczenia o odstąpieniu do umowy w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres mailowy: zwroty@newbyteas.pl lub w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 6 niniejszego rozdziału.
3. W razie rezygnacji z Towaru zakupionego w Sklepie (tj. skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy), uznaje się, co następuje:
     3.1. Umowa uważana jest za niezawartą;
     3.2. uiszczona cena za Towar wraz z kosztami pierwotnej przesyłki, które poniósł Klient, zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi po odstąpieniu przez niego od Umowy (nie później jednakże niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy), przy czym Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
     3.3. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
4. Zgodnie z artykułem 38 pkt. 5 oraz pkt. 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwrot nie przysługuje m.in. w odniesieniu do, odpowiednio,:
     4.1. Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
     4.2. Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
6. Towar należy odesłać na poniższy adres. W celu usprawnienia procedury zwrotu, uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki ze zwracanym Towarem otrzymanej faktury VAT oraz FORMULARZA ZWROTU Towaru dostępnego pod adresem [adres formularza zwrotów], który został przygotowany w oparciu o Załącznik 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) wraz z poprawkami (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1854).

Geralt Polska Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 40 B lok. P-3
02-520 Warszawa
z dopiskiem „Sklep internetowy - zwrot”

Rozdział dziewiąty - REKLAMACJE
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za wady fizyczne i prawne zakupionego przez konsumenta Towaru z Umową.
2. Reklamacje dotyczące Towaru należy przesłać do Sprzedawcy. W celu usprawnienia procedury reklamacji, uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki ze zwracanym Towarem otrzymanej faktury VAT oraz FORMULARZA REKLAMACJI Towaru dostępnego pod adresem [adres formularza reklamacji].
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wady Towaru, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:
     3.1. wad fabrycznych Towaru;
     3.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym, w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, gdzie dokładnie opisze wadę Towaru, jak wskazano w pkt. 7 Rozdział 7 – Warunki i koszty dostawy niniejszego Regulaminu;
     3.3. niezgodności Towaru z Zamówieniem.
4. Sprzedawca weryfikuje zasadność reklamacji i informuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o rozstrzygnięciu reklamacji.
5. Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące procesów związanych z ewentualnymi reklamacjami prosimy wysyłać na adres poczty elektronicznej: reklamacje@newbyteas.pl.

Rozdział dziesiąty - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe wszystkich Użytkowników Sklepu podlegają ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133., poz.883) oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną, a Sprzedawca podejmuje wszelkie i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji Konta Użytkownika i składania Zamówienia.
2. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI dostępnej na stronie Sklepu.

Rozdział jedenasty - WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU
1. Aby zapoznać się z ofertą Sklepu i zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą (dokonać zakupu) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies, JavaScript i Flash oraz dostęp do poczty elektronicznej.
2. W celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego odpowiedniego urządzenia końcowego z dostępem do internetu.
3. Do szczególnych zagrożeń związanych z przeglądaniem strony internetowej Sklepu i dokonywaniem w nim zakupów należy korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki internetowej bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji tej przeglądarki. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto przeglądanie strony internetowej Sklepu wymaga udostępnienia przez Użytkownika podstawowych informacji o komputerze Użytkownika takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączono się ze Sklepem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przeglądarka oraz system operacyjny itp.

Rozdział dwunasty – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelki uwagi i informacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy przesyłać na adres Sprzedawcy wskazany w zakładce KONTAKT dostępnej na stronie Sklepu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn, obejmujących:
     3.1. zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa;
     3.2. zmiany oraz aktualizacje dotyczące Sklepu, w tym firmy, jej danych teleadresowych, formy prawnej Sprzedawcy, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do aktualnie obowiązujących wymogów prawnych. 
4. Zmiany obowiązują od 15-tego (słownie: piętnastego) dnia licząc od dnia ogłoszenia wspomnianych zmian Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz, w przypadku Użytkowników posiadających Konto, powiadomienia ich o zmianach poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości droga mailową, jednak nie naruszają one praw Użytkowników, którzy zawarli Umowy ze Sprzedawcą przed dokonaniem zmian – do Umów tych stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
5. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów.
6. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia Konta w trybie natychmiastowym.
7. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje dostępne na stronie Sklepu stanowią przedmiot praw wyłącznych Sprzedawcy, jego licencjodawców i/lub innych podmiotów z nim współpracujących. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
8. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych „ADR”). Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący konsumentem w rozumieniu w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z odpowiednim wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego.
10. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza, nie narusza ani też w jakimkolwiek zakresie nie ogranicza praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie może być w taki sposób interpretowane.
11. W przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, którzy dokonują zakupu Towarów w Sklepie w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, postanowienia niniejszego Regulaminu, służące szczególnej ochronie konsumenta, w szczególności postanowienia dotyczące ewentualnego odstąpienia od Umowy, zwrotów oraz reklamacji, nie mają zastosowania.

 

REGULAMIN PROMOCJI
(Zasady promocji w sklepie internetowym www.newbyteas.pl)

Rozdział pierwszy – ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji, zwanej dalej Promocją, w sklepie internetowym www.newbyteas.pl, zwanym dalej Sklepem, jest firma Geralt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40B lok. P-3, 02-520 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000316691, NIP 701-015-81-08, zwana dalej Organizatorem.

Rozdział drugi – CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI
Promocja trwa od dnia 24 listopada 2017 r. do dnia 25 listopada 2017 r. lub do wyczerpania zapasów i jest organizowana dla klientów Sklepu, zwanych dalej Klientami.

Rozdział trzeci – ZASADY PROMOCJI
1. Uczestnikiem promocji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być Klient Sklepu, tj. pełnoletnia osoba fizyczna i/lub osoba prawna, zawierający z Organizatorem za pośrednictwem Sklepu umowę na zakup Towarów dostępnych w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, której Organizator na podstawie określonych przez siebie warunków daje możliwość korzystania z oferty promocyjnej w Sklepie, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie Promocyjnym.
2. W okresie trwania promocji każdy Uczestnik ma możliwość zakupienia produktów dostępnych w Sklepie po cenach promocyjnych, wyświetlanych w Sklepie przy każdym z produktów.
3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Promocji, zakup produktów objętych Promocją w dniach od 24 listopada 2017 r. do 25 listopada 2017 r. oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi dla celu realizacji Promocji i w zakresie niezbędnym do przesłania produktów objętych Promocją przewidzianych niniejszym Regulaminem Promocji.
4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu Promocji w całości.
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

Rozdział czwarty – REKLAMACJE
1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@newbyteas.pl;
- telefonicznie: (22) 646-05-57;
- listownie: na adres Organizatora podany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu Promocji.
2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika oraz powód reklamacji.
3. Organizator Promocji ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.

Rozdział piaty – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji i w zakresie niezbędnym do przesłania produktów objętych Promocją przewidzianych niniejszym Regulaminem.
2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
5. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. Warunki Regulaminu Promocji zostaną udostępnione na stronie http://www.newbyteas.pl/regulamin/ pod Regulaminem Ogólnym oraz w biurze Organizatora, tj. Geralt Polska Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 40 B lok. P-3, 02-520 Warszawa.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji, zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy Regulaminu Ogólnego Sklepu.