POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych osób fizycznych (zwanych dalej „Użytkownikami” i pojedynczo „Użytkownikiem”) odwiedzających sklep internetowy (zwany dalej: „Sklepem”), prowadzony pod adresem http://www.newbyteas.pl przez Geralt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiśniowej 40B lok. P-3, 02-520 Warszawa.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Geralt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 40B lok. P-3, 02-520 Warszawa (zwana dalej: „Administratorem”).

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania i dokłada starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Użytkowników Sklepu i ochrony ich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu i dokonywaniem zakupów w Sklepie.

Automatyczne gromadzenie danych i pliki cookies.

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas odwiedzania Sklepu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze Użytkownika zawierające informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi i udostępniania Użytkownikom informacji oraz, w chwili rozpoczęcia przez Użytkownika zakupów w Sklepie, w celu zapamiętywania wybranych przez Użytkownika produktów.

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter sesyjny (pliki tymczasowe) lub trwały (pliki stałe). Tymczasowe pliki cookies są przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta i pozostają w niej do momentu zakończenia sesji, czyli wyłączenia przeglądarki. Stałe pliki cookies, które służą do identyfikacji Użytkownika podczas kolejnej wizyty w Sklepie, co ułatwia Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu i przyspiesza ewentualną procedurę dokonywania zakupów, są przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta także po zakończeniu sesji i pozostają w niej tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez Użytkownika ustawienia przeglądarki. W celu uzyskania szczegółowych informacji sugerujemy zapoznanie się z polityką prywatności lub innym odpowiednim dokumentem znajdującym zastosowanie do przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta. W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów sugerujemy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Użytkownik korzysta.

W związku ze specyfiką funkcjonowania sieci internetowej na stronie Sklepu mogą być również wykorzystywane następujące rodzaje plików cookies:

a)     Pliki ZEWNĘTRZE – czyli pochodzące ze strony zewnętrznej (innej niż strona Sklepu).

b)     Pliki KONFIGURACJI – czyli umożliwiające ustawienie funkcji i usług w serwisie.

c)     Pliki NIEZBĘDNE – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie Sklepu.

d)     Pliki FUNKCJONALNE – czyli umożliwiające zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Sklepu.

e)     Pliki REKLAMOWE – czyli umożliwiające dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika.

Użytkownik, który nie życzy sobie pozyskiwania i przetwarzania danych przy wykorzystaniu plików cookies, może wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Oprócz plików cookies Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane w ramach tzw. logów lub plików dziennika przez administratorów przeglądarek internetowych, z których Użytkownik korzysta lub administratorów stron internetowych, z których Użytkownik wszedł na stronę Sklepu. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Użytkownik wszedł do Sklepu. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat sugerujemy zapoznanie się z polityką prywatności lub innymi odpowiednimi dokumentami dotyczącymi poszczególnych przeglądarek internetowych i/lub stron, z których Użytkownik korzysta.

Niektóre podstrony w ramach Sklepu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikiem mogą zawierać tzw. „web beacons”, czyli elektroniczne obrazki, które pozwalają na monitorowanie aktywności Użytkownika na stronie Sklepu i otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na którym została włączona (załadowana) strona, na której został umieszczony web beacon, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności działań promocyjnych prowadzonych przez Administratora w ramach Sklepu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Sklepu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi osobowymi, niezbędnymi do realizacji zamówień złożonych w ramach procedury dokonywania zakupów.

Gromadzenie danych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu podczas rejestracji i dokonywania zakupów.

Podczas odwiedzania strony Sklepu, rejestracji i dokonywania zakupów w Sklepie Administrator będzie zbierał i/lub wymagał od Użytkowników podania jedynie danych niezbędnych do zidentyfikowania Użytkownika i, w przypadku Użytkowników dokonujących zakupu, do realizacji warunków Umowy, tj.:

1) numer IP

2) imię i nazwisko,

2) adres poczty elektronicznej,

3) adres do korespondencji,

4) numer telefonu.

Podanie przez Użytkownika imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu (zawarcia Umowy) Towarów dostępnych w ofercie Sklepu.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich weryfikowania, poprawiania, modyfikowania i usuwania w każdej chwili. W celu sprawniejszej realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji dostępnych w ramach Konta Użytkownika.

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty, przy czym zgoda Użytkownika może być przez niego cofnięta w każdym chwili.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane tylko i wyłącznie dla potrzeb Sklepu (statystyki) i w celu realizacji warunków Umowy z Użytkownikami i nie będą udostępniane innym podmiotom (z zastrzeżeniem punktu poniżej "Udostępnianie informacji”).

Udostępnienie informacji

W celu realizacji Umowy z Użytkownikiem Sklep może udostępniać pozyskane dane następującym podmiotom: operatorom systemów płatności lub magazynu, w których fizycznie przechowywane są Towary dostępne w Sklepie oraz firmom kurierskim realizującym dostawę zakupionych Towarów. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do minimum koniecznego do realizacji warunków Umowy (w tym w szczególności do dostarczenia zamówionych Towarów).

Podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i obowiązki Użytkowników

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane podane przez Użytkowników- i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu w celu ochrony danych Użytkowników.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkownika płatności elektronicznych za pomocą systemów płatniczych w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia, a Administrator nie będzie miał dostępu do danych związanych z rachunkiem bankowym Użytkownika. Wyjątek pod względem dostępu do danych związanych z rachunkiem bankowym stanowią sytuacje, w których Użytkownik decyduje się na dokonanie płatności zwykłym przelewem na konto Administratora, ale fakt ten nie zwalnia Administratora z obowiązku poufności. Podjęte przez Administratora działania mogą się jednak okazać niewystarczające, jeżeli Użytkownik sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik musi zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Administrator podkreśla, że nie będzie zwracał się do Użytkowników o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na osobiste Konto Użytkownika w Sklepie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Użytkownika osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się każdorazowo po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

Korzystanie przez Użytkownika z przysługujących mu praw.

Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich danych przetwarzanych przez Administratora w ramach Sklepu w każdej chwili, po zalogowaniu się z użyciem podanego przy rejestracji Konta Użytkownika adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym przetwarzania w celach marketingowych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: administrator@newbyteas.pl.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Użytkowników zadawane pod adresem: administrator@newbyteas.pl.